تجارب پروژه های BOT، EPC و بیع متقابل و همکاری با بانک توسعه اسلامی

الف- پروژه های EPC
- تصفیه خانه فاضلاب صنعتی فولاد شهر نی ریز
- پروژه آبرسانی پتروشیمی ایلام
- طراحی و نظارت بر انتقال آب از مزرعه سلامی به کارخانه کنستانتره فولاد  شرق خراسان
- بهسازی شبکه آبیاری و زهکشی پایین دست سد حاجی لرچای
- طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان
- تصفیه خانه فاضلاب شهر تبریز، مدول دوم
- تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید مهر صفادشت
- اجرای سیستم اسکادای شرکت های آب و فاضلاب مناطق 1 و5 تهران
- پروژه آبرسانی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه)

ب- پروژه های BOT و بیع متقابل
-  تصفیه خانه فاضلاب توحید شهر سبزوار
- تصفیه خانه فاضلاب غیر متمرکز چهل بازه مشهد
- تأسیسات جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر مرودشت

ج- پروژه های همکاری با بانک توسعه اسلامی
- طرح ایجاد تأسیسات فاضلاب روستایی( منطقه 1 کشوری)
- طرح تونل انتقال و تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران
- طرح ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر کاشان
- طرح ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر تنکابن
- طرح ایجاد تأسیسات فاضلاب شهرهای نی ریز و فیروزآباد( استان فارس)