s

پروژه های در دست انجام-شبکه توزیع آب شرب و بهداشتی
راهــنمای وضعیت پـــروژه ها

  • A : پروژه های در دست انجام
  • B : پروژه های انجام شده
  • C : پروژه های آتی
ردیف نام پروژه حوزه فعالیت مکان وضعیت پروژه
1 مطالعات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب شهر مشهد شبکه توزیع آب شرب و بهداشتی استان خراسان رضوی- شهر مشهد A
2 مطالعات اصلاح و توسعه شبکه توزيع آب 13 شهر استان خراسان رضوی شبکه توزیع آب شرب و بهداشتی 13شهر استان خراسان رضوی(چکنه، سلامی، نشتیفان و ...) A