s

پروژه های در دست انجام-آزمایشگاه ژئوتکنیک و محیط زیست
راهــنمای وضعیت پـــروژه ها

  • A : پروژه های در دست انجام
  • B : پروژه های انجام شده
  • C : پروژه های آتی
ردیف نام پروژه حوزه فعالیت مکان وضعیت پروژه
1 پایش کمی و کیفی منابع آب نامتعارف استان گلستان آزمایشگاه ژئوتکنیک و محیط زیست استان گلستان A