مطالعات طراحی تفصــیلی و تهیه نقشــه های اجرایی، متره و برآورد و ســایر خدمات مربوط به احداث 269 باب مخزن آب اضطراری شبکه توزیع به منظور آبرسانی اضطراری در شهر تهران

مطالعات طراحی تفصــیلی و تهیه نقشــه های اجرایی، متره و برآورد و ســایر خدمات مربوط به  احداث 269 باب مخزن آب اضطراری شبکه توزیع به منظور آبرسانی اضطراری در شهر تهران
22 آذر 1401

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان تهران
موقعیت مکانی : شهر تهران
هدف از پروژه :
شركت آب و فاضلاب استان تهران به عنوان متولی تأمین آب شرب شهروندان، اقدام به برنامه ریزی برای طراحی و احداث مخازن آب اضطراری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران برای تامین آب در شرایط زلزله و اضطراری نموده است. در این طرح اماکن اسکان اضطراری و تخلیه امن در پاركها، فضاهای سبز، پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، مجموعه‌های ورزشی و سایر ظرفیت‌های در اختیار شهرداری و... در نظر گرفته شده‌اند .هدف از طرح آبرسانی اضطراری تأمین حداقل سه لیتر آب در طی سه روز اول پس از حادثه می باشد.
اهداف کلی  این طرح، بررسی و تدقیق جانمایی نقاط مشخص شده در مطالعات انجام شده قبلی و انطباق آنها با نقاط اسکان اضطراری، طراحی تفصیلی و تهیه نقشه‌های اجرایی، متره و برآورد و سایر خدمات مربوط به احداث 269 باب مخزن آب اضطراری شبکه توزیع به منظور آبرسانی اضطراری در شهر تهران با در نظر گرفتن مطالعات زمین شناسی، بررسی گسل‌های فعال و غیر فعال و مطالعات لرزه‌ای وآنالیز تنش مخازن و سایر موارد تهدید كننده احداث مخازن آب اضطراری مدفون و نیز وضعیت هیدرولیکی شبکه توزیع می باشد.