بازدید وزیر محترم نیرو و هیأت همراه از مسیر خط انتقال ، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه آب شرب شهر بم

بازدید وزیر محترم نیرو و هیأت همراه از مسیر خط انتقال ، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه آب شرب شهر بم
1 مهر 1402

در بازدید وزیر محترم نیرو و هیات همراه از مسیر خط انتقال ، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه آب شرب بم، در جلسه هیت دولت در استان کرمان موارد به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد.
1-خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و تصفیه‌خانه آب شرب شهر بم و بروات تا انتهای اسفند 1401راه‌اندازی اولیه گردد.
2-مبلغ هزار میلیارد ریال بابت صورت وضعیتهای پیمانکار به پیمانکار پرداخت گردد و پنج هزار میلیارد ریال بابت تکمیل خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه آب شرب شهر بم و بروات تخصیص یابد.
3-مناقصه خط انتقال آب شرب شهرهای ریگان، فهرج و نرماشیر به طول یکصد و سی کیلومتر با اعتبار پنج هزار میلیارد ریال در مرحله اول برگزار گردد.