هیات مدیره

 
 • آقای دکتر سعید نی ریزی

  نام و نام خانوادگی: آقای دکتر سعید نی ریزی

  سمت: رییس هیات مدیره و مدیرعامل

 • نام و نام خانوادگی: نماینده آستان قدس رضوی

  سمت: عضو علی البدل هیات مدیره

 • نام و نام خانوادگی: نماینده آستان مقدس قم

  سمت: عضو اصلی هیات مدیره

 • نام و نام خانوادگی: آقای مهندس جلال جوشش

  سمت: عضو اصلی و نایب رئیس هیات مدیره