معرفی شرکت مهندسی مشاور طوس آب

شرکت مهندسی مشاور طوس آب با هدف توسعه صنعت آب کشور در سال 1363 تاسیس گردید.اکنون پس از گذشت 37 سال، اين شركت توانسته است  با تمركز بر ماموريت سازماني خود و با تكيه بر رهبري شاخص و معتبر و كاركناني متخصص و ورزيده ، فضاي كاري خود را از طريق رشد كيفي و ارتقاء بهره وري در پروژه هاي داخل و خارج كشور گسترش داده است.
 اين مشاور در چارچوب منشور اخلاق مهندسي و با تلفيق دستاوردهاي علوم و فنون روز و تکیه بر تجربه و خلاقيت سرمايه هاي انساني، رضايتمندي كارفرمايان راسرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.
سهامداران شرکت
شركت مهندسـي مشـاور طوس آب  در سال 1363 جهت ارائه خدمات مهندسی مشاور در حوزه صنعت آب با تركيب سهامدارانی به شـرح زير:  

- وزارت نيـروی جمهوری اسلامی ایران (49 درصد)
- آستان قـدس رضوي (26 درصد)
-  آستانه مقدسه قـم (25 درصد)
تأسیس شد.
 در سال 1381 در راستـاي اجراي قانون برنامه سوم جمهوري اسلامي ايران ، 49 درصد سهام دولتي به کارکنان شرکت واگذار گردید و با تغییراتی در میزان سهام سایر سهامداران ،این ترکیب به شرح زیر تغییر پیدا کرد : 
- کارکنان شرکت طوس آب        60 %
- آستان قدس رضوی                20 %
- آستانه مقدسه قم                   20 %